Міністерство освіти і науки України

Додаток 3 до Правил прийому до Коледжу міжнародної торгівлі у 2016 році

Додаток 3 до Правил прийому до Коледжу міжнародної торгівлі у 2016 році

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі
до Коледжу міжнародної торгівлі в 2016 році

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та її розгляду Коледжем міжнародної торгівлі (далі – Коледж МТ).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

 • заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обраний ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність);
 • особистий електронний кабінет вступника – web-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до Коледжу МТ та контролює її статус;
 • статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється Коледжем МТ в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:

 • «Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної заяви до Коледжу МТ;
 • «Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято Коледжем МТ до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу Коледж МТ зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення та в який спосіб їх необхідно подати;
 • «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» – електронну заяву прийнято Коледжем МТ до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;
 • «Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;
 • «Відмовлено вищим навчальним закладом» – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення відбіркової комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу Коледж МТ зазначає причину відмови;
 • «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подачі – анулюється в Єдиній базі, якщо:

електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу "Зареєстровано у Коледжі МТ " або "Потребує уточнення вступником";

електронну заяву анульовано Коледжем МТ за рішенням відбіркової комісії до моменту встановлення статусу "Рекомендовано до зарахування" за умови виявлення Коледжем МТ  технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, з обов’язковим зазначенням причини анулювання;  

 • «Рекомендовано до зарахування» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XVI  Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014року № 1172 (далі – Умови прийому);
 • «Виключено зі списку рекомендованих» – вступник втратив право бути зарахованим на навчання до Коледжу МТ у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу тощо. При встановленні заяві такого статусу Коледж МТ обов’язково зазначає причину виключення;
 • «Включено до наказу» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до Коледжу МТ.

3. Коледж МТ  не пізніше ніж до 20 червня вносить до Єдиної бази перелік напрямів (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, відповідно до затверджених правил прийому до Коледжу МТ в 2015 році, при цьому для кожного напряму (спеціальності) зазначаються:

 • назва та код напряму (спеціальності), за необхідності – назва спеціалізації;
 • форма навчання;
 • курс, на який здійснюється прийом;
 • встановлений термін навчання, дати його початку та закінчення;
 • ліцензований обсяг;
 • обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення);
 • перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних та мінімальної кількості балів з предмета;
 • можливість подання заяв в електронній формі.

II. Подання електронної заяви

1. Заяву в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахуванні, визначених Правилами прийому до Коледжу МТ. Прізвище, ім'я, по батькові вступника у документі про освіту повинні збігатись з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти – також у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

3. Під час реєстрації вступник подає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ вступник;
 • серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що зазначені у пункті 1 цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

У разі втрати логіна та пароля вступник може відновити їх за умови звернення до служби технічної підтримки адміністратора Єдиної бази.

6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний), із зазначенням телефонних кодів, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту та обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність).

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ Коледж МТ. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

9. Подана електронна заява може бути скасованою вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)».

III. Прийняття та розгляд електронної заяви відбірковою комісією Коледжу міжнародної торгівлі

1. Директор Коледжу МТ забезпечує опрацювання відбірковою комісією електронних заяв, що надійшли до Коледжу МТ відповідно Правил прийому до Коледжу МТ.

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається відбірковою комісією Коледжу МТ не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу, а та, якій зазначений статус встановлено 01 серпня, – до 12.00 години поточного робочого дня. За результатами розгляду уповноважена особа відбіркової комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у вищому навчальному закладі».

3. На підставі рішення відбіркової комісії Коледжу МТ про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до Коледжу МТ уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).

4. При виявленні Коледжем МТ технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням відбіркової комісії Коледжу МТ електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування», що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або Коледжем МТ)» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого відбірковою комісією прийнято рішення про рекомендацію до зарахування на навчання відповідно до розділу XVI Умов прийому, зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування».

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 3 – 5 цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктами 8 розділу V Умов прийому.

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Рекомендовано до зарахування", зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XVI та пунктів 4 та 5 розділу XVIІ Умов прийому.

7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, директор Коледжу МТ на підставі рішення відбіркової комісії про рекомендування на зарахування для навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Включено до наказу".

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, рішення про рекомендування його на зарахування анулюється відбірковою комісією Коледжу МТ. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих».