Міністерство освіти і науки України

Правила прийому 2016

П Р А В И Л А  П Р И Й О М У

до Приватного вищого навчального закладу
«Коледж міжнародної торгівлі»
у 2016 році

Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі «Коледж міжнародної торгівлі» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 527500 від 29.10.2014 р., термін дії ліцензії до 01.07.2019 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Приватного вищого навчального закладу «Коледж міжнародної торгівлі» відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році (Далі – Умови), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796.

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Коледж міжнародної торгівлі» (Далі – Коледж міжнародної торгівлі) розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Умов, затверджуються Педагогічною радою Приватного вищого навчального закладу «Коледж міжнародної торгівлі» і вносяться до Єдиної бази.

Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

І. Загальні положення

1. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

 • вступне випробування - перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного екзамену;
 • вступний екзамен - оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми вищої освіти;
 • вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до Коледжу;
 • Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з
 • метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
 • конкурсний бал – сума балів вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інших показників, що обраховуються відповідно Умов та Правил прийому до Коледжу міжнародної торгівлі;
 • конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до Коледжу міжнародної торгівлі;
 • право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законом та реалізується відповідно до цих Правил;
  право першочергового зарахування  – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;
 • рейтинговий список вступників - список вступників за напрямами (спеціальностями), що формується відповідно до Умов та Правил прийому до Коледжу міжнародної торгівлі;
 • співбесіда - перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення рекомендувати/не рекомендувати вступника до зарахування;
 • технічна помилка  - описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою відбіркової комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі.

2. Приватний вищий навчальний заклад «Коледж  міжнародної торгівлі» оголошує прийом на підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти та на основі повної загальної середньої освіти за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за  напрямом підготовки 05 «Соціальні та поведінкові науки» за  спеціальністю 051 «Економіка» та на напрям підготовки 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

В Коледжі здійснюється набір на спеціальності 051 Економіка та 081 Право.

Ліцензійний обсяг спеціальності 051 Економіка становить 40 місць. Термін навчання – 2 роки 10 місяців.

Ліцензійний обсяг спеціальності 081 Право становить 50 місць. Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Прийом до Коледжу здійснюється за конкурсом.

3. Фінансування підготовки фахівців до Коледжу здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

ІІ. Організація прийому до Коледжу міжнародної торгівлі

1.Організацію прийому вступників до Коледжу міжнародної торгівлі здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Коледжу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Коледжу, затвердженим його педагогічною радою Коледжу у відповідності до Положення про приймальну комісію, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 №1085. Положення про приймальну комісію Коледжу оприлюднюється на веб-сайті.

2.Директор Коледжу забезпечує дотримання законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2016 році, правил прийому до Коледжу міжнародної торгівлі, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

3.Усі питання, пов’язані з прийомом до Коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті Коледжу (www.kmt-college.kiev.ua), як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

4.Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Коледжу.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

1.На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються на перший курс особи з базовою загальною середньою освітою на підставі вступних випробувань.

2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються на другий курс особи з повною загальною середньою освітою, які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання.

IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому з дотриманням вимог пунктів 2 – 3 цього розділу.

2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання в Коледж розпочинається 11 липня.

Порядок роботи Приймальної комісії:
понеділок - п’ятниця з 9:00 до 17:00.

3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
вступники на основі освіти
базової загальної середньої повної загальної середньої
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб з базовою загальною середньою освітою, які мають право складати вступні випробування 18.00 годин 20 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб з повною загальною середньою освітою 18.00 годин 27 липня 2016 року
Строки проведення вступних екзаменів для осіб  з базовою загальною середньою освітою та проведення співбесід з 21 липня до 27 липня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з повною загальною середньою освітою не пізніше 12 години 01 серпня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з базовою загальною середньою освітою не пізніше 12 години 28 липня 2016 року
Вибір вступниками місця навчання, який здійснюється відповідно до зазначених пріоритетів не пізніше 10 серпня 2016 року
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня 2016 року
Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти не пізніше 12 серпня 2016 року

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Коледжу міжнародної торгівлі

1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Коледжу (далі – заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Коледжу.

2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста вступник може подати заяву (заяви) в паперовій формі не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж три заяви у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. У разі наявності у вступника особливих умов для зарахування, передбачених законодавством, інформація про наявні пільги додається до тих заяв вступника, на які поширюється зазначена пільга.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано Коледжем на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до Коледжу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто.

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній  рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

4.Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній  рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа,  що посвідчує особу та громадянство;
 • чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році.

6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Коледжу, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

7. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

8. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Коледжу (www.kmt-college.kiev.ua).

9. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом, першочергового зарахування фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

10. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

11. Приймальна комісія Коледжу перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

VІ. Організація і проведення конкурсу

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів:

 • на спеціальність 051 Економіка –
  Українська мова (диктант),
  Математика (тестові завдання) - профільний;
 • на спеціальність 081 Право -
  Українська мова (диктант)
  Історія України (тестові завдання) - профільний.

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів та середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти конкурсний бал обчислюється за формулою:

КБ= С+П1+П2

де:
КБ – конкурсний бал,
С - середній бал документа про базову загальну середню освіту,
П1,П2 – результати вступних екзаменів за предметом 1 та предметом 2.

3. Приймальна комісія Коледжу допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних загальноосвітніх предметів:

 • на спеціальність 051 Економіка –
  Українська мова та література,
  Математика (профільний);
 • на спеціальність 081 Право -
  Українська мова та література
  Історія України (профільний).

Обов’язковим конкурсним предметом є Українська мова та література.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, приймаються сертифікати, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали.

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту,
обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал обчислюється за формулою:

КБ=Аˣ0,1+балЗНОУкр.мова та літ.ˣ0,4+балЗНО проф.предметˣ0,5
де:
КБ – конкурсний бал,
А- середній бал документа про повну загальну середню освіту.

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі мають право:

 • особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за №189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання;
 • особи, звільнені з військової служби в рік вступу до Коледжу (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 року.

VIIІ. Проведення вступних екзаменів

1. Для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії.

2. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.

4. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Коледжем,
розглядає апеляційна комісія Коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

Апеляція на результати вступних випробувань подається особисто вступником у письмовій формі на ім’я голови апеляційної комісії в день проведення усного екзамену або співбесіди, а з письмового -  не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція розглядається апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після подання апеляції у присутності вступника, від імені якого подана апеляція. Рішення апеляційної комісії доводиться до відома вступника.

5. Відомості щодо результатів вступних екзаменів  формуються в Єдиній базі.

IX.  Зарахування за співбесідою

1. За результатами співбесіди зараховуються до Коледжу особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;
які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 листопада по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
 визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

X. Зарахування поза конкурсом

1. Поза конкурсом зараховуються:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

XІ. Право на першочергове зарахування

 
1. Право на першочергове зарахування до Коледжу мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • вступники, яким це право визначено правилами прийому до Коледжу.

2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 1 цього розділу.

XІІ. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

1. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття для:
       осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;
       осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

3. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
 • наявність права на першочергове зарахування.

4. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією Коледжу з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Коледжу (www.kmt-college.kiev.ua). Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті Коледжу (www.kmt-college.kiev.ua).

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників.

XІІІ. Надання рекомендацій для зарахування

1. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах ліцензійного обсягу.

2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії Коледжу.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті Коледжу (www.kmt-college.kiev.ua).

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії Коледжу.

XV.  Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час обрання вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази.

2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про
освітній рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії Коледжу), і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

3. Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.
Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

4. При одночасному навчанні за кількома формами, крім двох денних, оригінали документа про освітній рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням.

При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються у Коледжі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XVI. Наказ про зарахування

1. 1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Коледжу на підставі рішення приймальної комісії не пізніше 12 серпня 2016 року. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Коледжу (www.kmt-college.kiev.ua).

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XІX Правил прийому.

Вступники можуть бути відраховані з Коледжу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (цю спеціальність).

3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XIV.

XVІІ. Зарахування до Коледжу міжнародної торгівлі на звільнені місця протягом
перших днів навчання та зберігання робіт вступників

1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Коледжу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня року вступу.

2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

XVІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Коледжу міжнародної торгівлі

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому може бути визначено порядок акредитації журналістів у відбірковій комісії.

2.  Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання відбіркової комісії своїх спостерігачів. Відбіркові комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. Коледж  міжнародної торгівлі зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах відбіркової комісії і на офіційному веб-сайті Коледжу не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше
ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на стендах відбіркової комісії та на офіційному веб-сайті Коледжу (www.kmt-college.kiev.ua).

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Коледжу здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної бази.

Відповідальний секретар приймальної комісії Коледжу МТ Т.Є.Корнілова