Міністерство освіти і науки України

Правила прийому 2017

 

П Р А В И Л А  П Р И Й О М У

до Приватного вищого навчального закладу
«Коледж міжнародної торгівлі»
у 2017 році

Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі «Коледж міжнародної торгівлі» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 527500 від 29.10.2014 р., термін дії ліцензії до 01.07.2019 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Приватного вищого навчального закладу «Коледж міжнародної торгівлі» відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (Далі – Умови), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року №599 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 року №610/304.

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Коледж міжнародної торгівлі» (Далі – Коледж міжнародної торгівлі) розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Умов, затверджуються Педагогічною радою Приватного вищого навчального закладу «Коледж міжнародної торгівлі» і вносяться до Єдиної бази.
Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

І. Загальні положення

1. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

  • вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмету (предметів);
  • вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмету;
  • вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

  • конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція Коледжу для прийому вступників на певну спеціальність, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього рівня;
  • конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховують відповідно до Правил прийому до Коледжу (далі – Правила прийому). Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,01;
  • конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів відповідно до Правил (на конкурсній основі);
  • конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
  • рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до Правил прийому;
  • співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;
  • технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

2. Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України, акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та затверджені педагогічною радою Правила прийому.

3. Прийом на навчання зійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий (третій) та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за яким здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

4. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Коледж.

5. Приватний вищий навчальний заклад «Коледж  міжнародної торгівлі» оголошує прийом на підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти (для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти) та на основі повної загальної середньої освіти за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за  напрямом підготовки 05 «Соціальні та поведінкові науки» за  спеціальністю 051 «Економіка» та на напрям підготовки 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту, можуть прийматись на другий  курс.

В Коледжі здійснюється набір на спеціальності 051 Економіка та 081 Право.

Ліцензійний обсяг спеціальності 051 Економіка становить 40 місць. Термін навчання – 2 роки 10 місяців.

Ліцензійний обсяг спеціальності 081 Право становить 50 місць. Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Прийом до Коледжу здійснюється за конкурсом.

Фінансування підготовки фахівців до Коледжу здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу, який розраховується відповідно до Правил прийому до Коледжу.

6. Особливості прийому до Коледжу осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24 травня 2016 № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за № 795/28925.

7. Особливості прийому до Коледжу осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначається Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня 2016 р. за № 907/29037.

8. Організацію прийому вступників до Коледжу міжнародної торгівлі здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Коледжу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Коледжу, затвердженим його педагогічною радою у відповідності до Положення про приймальну комісію (наказ МОН від 15 жовтня 2015 №1085). Положення про приймальну комісію Коледжу оприлюднюється на веб-сайті.

Директор Коледжу забезпечує дотримання законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2017 році (затверджено наказом Міністерства освіти та науки України від 21.12.2016 №1582), правил прийому до Коледжу міжнародної торгівлі, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті Коледжу (www.kmt-college.kiev.ua), як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Коледжу.

Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

ІІ. Конкурсний відбір

1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

  • для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі вступних іспитів або співбесіди в передбачених Правилами випадках;
  • для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання в передбачених цими Правилами випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.

3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають:

  • особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди;
  • особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
  • громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або переселилися з неї після 01 січня 2017 року;
  • громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, після 01 січня 2017 року;
  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
  • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року.

IІІ. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому з дотриманням вимог пунктів 2 – 3 цього розділу.

2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання в Коледж розпочинається 1 липня.

Порядок роботи Приймальної комісії:
понеділок - п’ятниця з 9:00 до 16:00.

3. Прийом заяв і документів, вступні випробування та співбесіди, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
Для вступників на основі базової загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 01 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів 18.00 годин 14 липня 2017 року
Строки проведення вступних екзаменів та проведення співбесід з 15 липня до 22 липня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
не пізніше 12.00 години 24 липня 2017 року
Зарахування вступників на основі базової загальної середньої освіти не пізніше 30 серпня 2017 року
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня (за бажанням)
Початок прийому заяв та документів з 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18 год. 00 хв. 08 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 09 серпня 2017 року
Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 30 вересня 2017 року

ІV. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Коледжу міжнародної торгівлі

1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви в паперовій формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 до 26 липня включно можуть подати заяви також і в електронній формі.

Не можуть подавати заяви в електронній формі особи, які:
мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника у документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.

3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

  • документа, що посвідчує особу;
  • свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
  • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  •  документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній  рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
  •  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  •  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією навчального закладу, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

7. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

8. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дня завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

9. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

10. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована навчальним закладом на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у навчальних закладах.

11. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

V. Організація і проведення конкурсного відбору

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів:

на спеціальність 051 Економіка –

  • Українська мова (диктант),
  • Математика (тестові завдання) - профільний;

на спеціальність 081 Право -

  • Українська мова (диктант)
  • Історія України (тестові завдання) - профільний.

2. Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та середнього бала додатку до документу про здобутий освітній рівень;

вага бала за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) становить 5% від максимального конкурсного балу.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімально можливому значенню.

3. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів, на основі базової загальної середньої освіти – від 1 до 12 (додаток 1).

4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

5. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

6. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

7. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальні комісії, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

8. Приймальна комісія Коледжу допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних загальноосвітніх предметів: 

на спеціальність 051 Економіка –

  • Українська мова та література,
  • Математика (профільний);

на спеціальність 081 Право -

  • Українська мова та література
  • Історія України (профільний).

Обов’язковим конкурсним предметом є Українська мова та література.

VІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується в такій послідовності:

  • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
  • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Рейтинговий список вступників впорядковується:

  • за конкурсним балом від більшого до меншого
  • за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній рівень від більшого до меншого.

3. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією Коледжу з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Колежу.

VІІ.  Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до цих Правил прийому.

Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час обрання вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази.

2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії Коледжу), і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

3. Договір про надання освітніх послуг між Коледжем та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним або регіональним замовленням, оригінали документа про освітній рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з навчальних закладів на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

VІІI. Наказ про зарахування

1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником навчального закладу або вищого навчального закладу, в структурі якого знаходиться навчальний заклад, на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному веб-сайті Коледжу (www.kmt-college.kiev.ua) у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в цих Правилах.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до Коледжу за власним бажанням, відраховані з Коледжу за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з навчального закладу, про що видається відповідний наказ.

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

ІХ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Коледжу міжнародної торгівлі

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. Коледж зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми).

4. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

5. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до навчальних закладів здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

Відповідальний секретар приймальної комісії Коледжу МТ Т.Є.Корнілова


Додаток 1

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту,
обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали