ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Міністерство освіти і науки України

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу

Порядок подання та розгляду
(з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки
булінгу (цькування) у ПВНЗ «Фаховий коледж міжнародної торгівлі»

1. Загальні питання

1. 1 Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) у ПВНЗ «Фаховий коледж міжнародної торгівлі» ( далі- Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню).

1.2. Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню) у ПВНЗ «Фаховий коледж міжнародної торгівлі» ( далі- Коледж»)

1.3. Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники, працівники та педагогічні працівники та інші особи.

1.4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації.

1.5 . У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

  • систематичність (повторюваність) діяння;
  • наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
  • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

1.6.Відповідальність за дотримання Порядку покладається на уповноважену особу з питань запобігання та протидії булінгу.

2. Подання заяви про випадки булінгу у Коледжі

2. 1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти керівнику закладу.

2.2.Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі – Заява).

2.3. Реєстрацію електронних та паперових заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – керівник закладу або його заступники.

2.4.Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).

2.5. Форма та орієнтовний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті ПВНЗ «Фаховий коледж міжнародної торгівлі»

2.6. Датою подання заяв є дата їх отримання .

2.7. Розгляд Заяв здійснюється з дотриманням конфіденційності керівником закладу, уповноваженою особою з питань запобігання та протидії булінгу. комісією з розгляду випадків булінгу, - із залученням (при потребі) інших представників колективу та сторін-учасників конфлікту.

3. Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу

3.1. Відповідальна (уповноважена) особа з питань запобігання та протидії булінгу призначається директором Коледжу з числа педагогічних працівників закладу.

3.2. До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація заяв, інформування керівника закладу про конфліктні ситуації у колективі , організація соціально- профілактичної роботи з усіма учасниками освітнього процесу.

3.3. Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

4. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

4.1. За результатами попереднього розгляду Заяви керівник закладу видає рішення про проведення службового розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених для розслідування осіб.

4.2. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.

4.3. Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник закладу окремим наказом створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання для розгляду Заяви.

4.5. До складу Комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі, психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші представники сторін.

4.6. Комісія має діяти відповідно до чинного законодавства України, зокрема, Законів України, «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» та відповідних нормативно-розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України.

5. Терміни подання та розгляду заяв

5.1. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.

5.2. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування.

5.3. Комісія з розслідування створюється протягом 1 робочого дня; її перше засідання призначається на визначений день, але не пізніше ніж через 3 робочих дні після створення Комісії.

5.4. У випадку доведення Комісією фактів систематичного булінгу директор Коледжу зобов’язаний повідомити про це уповноважені органи Національної поліції (інспектора ювенальної превенції) і територіальну службу у справах дітей.


Зразок заяви про випадок булінгу (цькування)

Директору 
ПВНЗ «Фаховий коледж міжнародної торгівлі»
Швець К.П.

__________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

__________________________________
(адреса фактичного місця проживання)

__________________________________
(контактний телефон)

_________________________________
(адреса електронної поштової скриньки)

ЗАЯВА

Я, Коваленко В.В., студент  групи КпН -11, звертаюсь до адміністрації закладу з приводу захисту  своїх прав та законних інтересів, які  були порушені внаслідок булінгу, а саме:

(інформація про булінг та булерів)

Відповідно до статті 26  ЗУ «Про освіту», статті 1734 Кодексу України про Адміністративні правопорушення та ЗУ «Про звернення громадян», прошу:

  1. Розглянути заяву по суті відповідно та повідомити мене про всі вжиті заходи у відповідь на це звернення.
  2. Скликати комісію з питань розгляду випадків булінгу та повідомити мене про результат проведеного розслідування та вжиті заходи реагування.
  3. Повідомити  органи Національної поліції України та Службу справах дітей про випадок булінгу у разі його підтвердження. 
  4. Забезпечити у закладі освіти безпечне освітнє середовище, вільне від булінгу.
Дата _____________                                                                                                                                                 Підпис ____________