ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Міністерство освіти і науки України

Порядок реагування на випадки булінгу

ПОРЯДОК реагування на випадки булінгу (цькування) у
ПВНЗ «Фаховий коледж міжнародної торгівлі»

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм реагування на випадки булінгу (цькування) у ПВНЗ «Фаховий коледж міжнародної торгівлі» ( далі – Коледж) і розроблений у відповідності до чинного законодавства України, зокрема, до Законів України, «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» та відповідних нормативно-розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України.

1.2.До булінгу (цькування) належать випадки, які відбуваються безпосередньо у приміщенні та на прилеглих територіях Коледжу (включно з навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять спортом, проведення заходів, рекреаціями тощо) та (або) за межами закладу під час заходів, передбачених освітньою програмою.

1.3. Ознаками булінгу (цькування) є систематичне вчинення окремими учасниками освітнього процесу ( булерами) зловмисних діянь стосовно неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій. Перелік зловмисних дій міститься у Положенні щодо протидії булінгу у ПВНЗ «Фаховий коледж міжнародної торгівлі»

2. Суб’єкти реагування у разі настання випадку булінгу (цькування)

2.1 Суб'єктами реагування у разі настання випадку булінгу (цькування) (далі - суб'єкти реагування) є:

 • служба освітнього омбудсмена України;
 • Голосіївська районна служба у справах дітей;
 • районний Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
 • органи місцевого самоврядування;
 • директор Коледжу; члени педагогічного колективу;
 • засновник Коледжу;
 • територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України.

2.2. Суб'єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком.

2.3. Суб'єкти реагування здійснюють заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) з Планом заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у Коледжі, затвердженим педагогічною радою закладу.

2.4. Педагогічні та інші працівники Коледжу у разі, якщо вони виявляють ознаки булінгу (цькування), зобов'язані:

 • вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу;
 • за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;
 • звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України;
 • повідомити керівника закладу освіти та принаймні одного з батьків або інших законних представників особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

3. Подання заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування) у Коледжі.

3.1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення керівнику закладу. У Коледжі заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає директор через уповноважену особу. Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

3.2. Директор Коледжу у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

 • скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - Комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення;
 • за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;
 • невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);
 • повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;
 • повідомляє центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

4. Склад комісії, права та обов'язки її членів

4.1. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж п'яти її членів. До складу комісії входять педагогічні (науково-педагогічні) працівники , при потребі- представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

4.2. До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники сорін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб'єктів реагування.

4.3. Головою комісії є директор Коледжу.

4.4 Член комісії має право:

 • ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються випадку булінгу (цькування), брати участь у їх перевірці;
 • подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;
 • брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;
 • висловлювати окрему думку усно або письмово;
 • вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.

Член комісії зобов'язаний:

 • особисто брати участь у роботі комісії;
 • не розголошувати стороннім особам відомості, що стали йому відомі у зв'язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
 • виконувати в межах, передбачених законодавством та посадовими обов'язками, доручення голови комісії;
 • брати участь у голосуванні.

5. Порядок діяльності комісії

5.1. Діяльність комісії здійснюється на принципах:

 • законності;
 • верховенства права;
 • поваги та дотримання прав і свобод людини;
 • неупередженого ставлення до сторін булінгу (цькування);
 • відкритості та прозорості;
 • конфіденційності та захисту персональних даних;
 • невідкладного реагування;
 • комплексного підходу до розгляду випадку булінгу (цькування);
 • нетерпимості до булінгу (цькування) та визнання його суспільної небезпеки.

5.2. Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України "Про інформацію", "Про захист персональних даних".

5.3. Першочерговими діями комісії є:

 • збір інформації щодо обставин випадку булінгу (цькування), зокрема пояснень сторін булінгу (цькування), батьків або інших законних представників сторін; акумуляція відомостей служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; експертних висновків (за наявності), якщо у результаті вчинення булінгу (цькування) була завдана шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого; інформації, збереженої на технічних засобах чи засобах електронної комунікації (Інтернет, соціальні мережі, повідомлення тощо); іншої інформації, яка має значення для об'єктивного розгляду заяви;
 • розгляд та аналіз зібраних матеріалів щодо обставин випадку булінгу (цькування) та прийняття рішення про наявність/відсутність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві.

5.4. У разі прийняття рішення комісією про наявність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві, до завдань комісії також належать:

 • оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та психолого-педагогічних послуг та забезпечення таких послуг, в тому числі із залученням фахівців служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
 • визначення причин булінгу (цькування) та необхідних заходів для усунення таких причин;
 • визначення заходів виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування) у групі де стався випадок булінгу (цькування);
 • моніторинг ефективності соціальних та психолого-педагогічних послуг, заходів з усунення причин булінгу (цькування), заходів виховного впливу та корекції (за потреби) відповідних послуг та заходів;
 • надання рекомендацій для педагогічних (науково-педагогічних) працівників Коледжу щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими законними представниками;
 • надання рекомендацій для батьків або інших законних представників є особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

5.5. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова. Засідання комісії є легітимним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

5. 6. Секретар комісії не пізніше вісімнадцятої години дня перед днем засідання комісії, повідомляє членів комісії, а також заявника та інших осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає/надсилає членам комісії та зазначеним особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді.

5.7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

5.8. Під час проведення засідання комісії секретар комісії веде протокол засідання комісії за формою згідно з додатком до цього Порядку, що оформлюється наказом директора Коледжу.

5.9. Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов'язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема, не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв'язку з участю у роботі комісії.

5.10. Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.

5.11. Терміни розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення про нього.

6. Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в Коледжі

6.1. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі має бути постійним системним процесом, спрямованим на визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів запобігання виникненню булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення.

6.2. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти ґрунтується на принципі абсолютної рівності учасників освітнього процесу в прийнятті рішень відповідно до положень законодавства та установчих документів Коледжу.

6.3. Головними завданнями діяльності щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) є:

 • створення безпечного освітнього середовища, яке створює психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу;
 • визначення стану, причин і передумов поширення булінгу (цькування) в закладі та усунення їх;
 • підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу про булінг (цькування);
 • формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення булінгу (цькування) як порушення прав людини;
 • заохочення всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння запобіганню булінгу (цькуванню).

6.4. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти відображається у плані заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти (далі - План). Розроблення, затвердження та оприлюднення Плану забезпечує директор Коледжу в межах наданих йому повноважень щодо створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

6.5. План розробляється до початку навчального року. Протягом навчального року директор Коледжу забезпечує проведення моніторингу (за потреби, але не рідше одного разу на півріччя) ефективності виконання Плану та внесення (за потреби) до нього змін (Додаток 1 до цього Порядку).

Додаток 1
до Порядку реагування
на випадки булінгу (цькування)
у ПВНЗ «Фаховий коледж міжнародної торгівлі»

План заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу у ПВНЗ
«Фаховий коледж міжнародної торгівлі»
(Витяг з плану виховної роботи на 2022 рік)

Соціально – профілактична та соціально – психологічна робота зі студентським колективом
ЗМІСТТЕРМІНВІДПОВІДАЛЬНІПРИМІТКИ
1. Вступні лекції-бесіди з питань профілактики булінгу та асоціальних явищ у молодіжному середовищі (за участю інспекторів ювенальної превенції та психолога закладу).
вересень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу, психолог

2. Соціально – психологічна діагностика з метою виявлення комунікаційних проблем у новостворених студентських колективах
Вересень – жовтень

Психолог3. Педагогічна рада з питань розгляду та затвердження Положення щодо протидії булінгу у ПВНЗ «Фаховий коледж міжнародної торгівлі»

ВересеньДиректор
4. Проведення вступних бесід – інструктажів зі студентами та співробітниками з питань ознайомлення з Положенням щодо протидії булінгу у ПВНЗ «Фаховий коледж міжнародної торгівлі»

вересень
(1 –а декада)

Заступник директора. Завідувачі відділень

5. Анкетування студентського колективу на предмет виявлення випадків цькування та асоціальної поведінки у групах
Протягом І семестру Психолог

6.Тематичний семінар – тренінг для лідерів студентського самоврядування
Голова студентської ради,
7. Вступні, повторні, позапланові, цільові інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності протягом року

Завідувачі відділень

8.Просвітницький лекторій для студентів та викладачів: організація міні-лекцій, круглих столів, бесід, диспутів, годин відкритих думок, усних журналів, кінолекторіїв, організації конкурсів, фестивалів, акцій, створення клубів із правових знань, організації на базі навчального закладу консультативних пунктів, де всі учасники освітнього процесу можуть отримати консультації практичного психолога, соціального педагога, де можна провести зустрічі з працівниками правоохоронних органів;
протягом року Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу

9.Залучення молоді до просвітницьких програм Дружньої клініки для молоді.
Завідувачі відділень
10. Інформаційно-рекламні антитибулінгові акції в інформаційних куточках Коледжу
Акція «Тиждень толерантності та протидії насильству»
протягом року
Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу

11. Практикум – тренінг «Кібербулінг у соціальних мережах» Грудень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу. Системний адміністратор.

12. Індивідуальна корекція – здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психічному та особистісному розвиткові і поведінці, подолання різних форм девіантної поведінки Протягом року
Психолог

13. Організація соціального обліку студентів, які потребують додаткової опіки та соціальної допомоги
Вересень
Завідувачі відділень

14. Розповсюдження пам’яток, брошур і плакатів з питань формування здорового психологічного мікроклімату у колективі .
протягом року Психолог
15. Конкурс плакатів проти насильства Лютий Заступник директора
16. Уроки медіації та конфліктології Протягом року Викладачі
17. Організація тематичних батьківських зборів з питань адаптації студентів-першокурсників


18. Індивідуальне консультування студентів, які потребують психологічної допомоги. надання психолого-педагогічної і соціальної допомоги студентам, які перебувають у кризовій життєвій ситуації, з метою адаптації їх до умов навчання та соціального середовища; Протягом року Психолог
19. Наради зі різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу
- педагогічний персонал;
- допоміжний персонал;
- технічний персонал.
Протягом року Керівники структурних підрозділів
20.Створення розділу щодо профілактики булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті ПВНЗ «Фаховий коледж міжнародної торгівлі»
Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу