ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Міністерство освіти і науки України

Правила поведінки здобувача освіти

Правила поведінки здобувача освіти у ПВНЗ «Фаховий коледж міжнародної торгівлі»

1. Загальні положення

1.1. Правила поведінки для студентів ПВНЗ «Фаховий коледж міжнародної торгівлі» (далі - Коледж) розроблені відповідно до нормативних актів Міністерства освіти і науки України та згідно зі Статутом Коледжу і регламентують відносини між усіма учасниками освітнього процесу, визначають умови навчання, порядок приймання та виключення зі складу студентів, норми навчальної дисципліни, етики, відношення до матеріальних цінностей тощо.

1.2. Правила внутрішнього розпорядку сприяють зміцненню навчальної дисципліни, підвищенню ефективності навчального процесу та спрямовані на створення у Коледжі умов, що сприяють успішному навчанню вихованню поваги до особистості та її прав, розвитку культури поведінки і навичок спілкування.

1.3. Головний обов’язок студента – наполегливо засвоювати знання та практичні навички з обраного фаху, дотримуватися навчальної дисципліни, сприяти виконанню умов укладеного контракту про навчання.

1.4. Правила набирають чинності з моменту їх затвердження директором Коледжу і діють без обмеження строку (до внесення в них змін або прийняття нових Правил).

1.5.Ознайомлення з цими Правилами проводиться керівником групи( відділення) під час вступного інструктажу у перший день навчання у закладі і включає у себе наступні розпорядження:

 • «Про заборону тютюнопаління на території закладу, на прилеглій території та на території, прилеглій до сусідніх будівель та споруд»;
 • «Про відповідальність за появу у закладі в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння»;
 • «Про заборону використання під час занять мобільних телефонів та їх супутнього обладнання (плеєрів, відеоплеєрів, диктофонів, інтернет – провідників), а також іншої особистої аудіо-, відео-, фотоапаратури»;
 • «Про дотримання санітарних вимог під час перебування на прилеглій території та участь студентів у роботах з її прибирання та благоустрою»
 • «Про дотримання Правил дорожнього руху під час переміщень у рамках навчального процесу;
 • «Про дотримання ділового стилю в одязі»

1.6. Дискусійні питання, пов’язані із дотриманням Правил поведінки, вирішуються директором, адміністрацією Коледжу та органами студентського самоврядування відповідно до наданих їм повноважень.

1.7. Правила є обов’язковими до виконання усіма учасниками освітнього процесу.

2. Організація навчального процесу

2.1. Навчальні заняття у Коледжі проводяться за розкладом відповідно до навчальних планів, затверджених у встановленому порядку.

2.2. Розклад навчальних занять складається щосеместрово не пізніше, ніж за 10днів до початку семестру, оприлюднюється на дошці оголошень, на сайті Коледжу.

2.3. Тривалість одного навчального заняття – 1 година 20 хв. Про початок і кінець занять викладачів та студентів сповіщає дзвінок. Вхід студентів до аудиторії після дзвінка не дозволено.

2.4. Переведення студентів на наступний курс відбувається за умови повного виконання вимог навчального плану, складання заліків та інших форм підсумкової атестації з навчальних дисциплін поточного курсу.

2.5. Студенти коледжу зобов’язані відвідувати всі види навчальних занять, передбачені навчальним планом спеціальності. Облік відвідування студентів ведуть викладачі в журналі навчальних занять.

2.6. У кожній групі діє студентське урядування, очолюване старостою групи, якого призначає адміністрація закладу.

2.7. До обов’язків старости групи належить: доведення до відома студентів поточної інформації від директора, заступників директора, завідувачів відділень, голів циклових комісій, рішень Студентської ради Коледжу, ознайомлення студентів про зміни у розкладі занять; здійснення контролю за дотриманням студентами навчальної дисципліни, а також за збереженням навчального обладнання та інвентарю у приміщенні, де знаходиться група, надання необхідної організаційної допомоги студентам групи у вирішенні освітніх питань.

3. Права здобувачів освіти у Коледжі

Студенти коледжу мають право на:

 • вільного обрання освітньо-професійної програми та форми здобуття освіти під час вступу до закладу;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; використання виробничої, культурно-освітньої, побутової, спортивної інфраструктури Коледжу;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • сприяння працевлаштуванню, трудову діяльність у позанавчальний час;
 • безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, дослідницькою та спортивною базами закладу, доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі у встановленому законодавством порядку;
 • забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, які враховують обмеження життєдіяльності, обумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • забезпечення гуртожитком на термін, передбачений контрактом про навчання;
 • свободу мистецької , спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, дослідницької, наукової та іншої діяльності;
 • участь у заходах Коледжу, у громадських об’єднаннях, у діяльності органів самоврядування к, в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, організації дозвілля.
 • збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;
 • академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
 • повагу до людської гідності, захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • проходження виробничої практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях
 • оскарження дій органів управління закладу та їх посадових осіб, педагогічних та інших працівників Коледжу

4. Обов’язки студентів Коледжу

Студенти Коледжу зобов’язані:

 • дотримуватися законодавства України, Статуту Коледжу, положень вступних, цільових, позапланових інструктажів, Правил поведінки здобувача освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг;
 • виконувати розпорядження викладачів, адміністрації;
 • дотримуватися графіків навчального процесу та вимог навчального плану; відвідувати навчальні заняття і виконувати у встановлені терміни усі види завдань, передбачені навчальними планами і програмами;
 • дотримуватися навчальної дисципліни та загальноприйнятих норм етичної поведінки під час співпраці педагогічного та адміністративно-господарського персоналу і студентів Коледжу;
 • відповідально відноситися до матеріальних цінностей Коледжу;
 • дотримуватися ділового стилю в одязі;
 • підтримувати чистоту і порядок в приміщеннях;
 • у разі відсутності на заняттях студенти зобов’язані повідомити керівника групи або відділення, вказавши причини пропуску занять (за потреби- підтвердити це відповідними документами);
 • дотримуватися Правил проживання в гуртожитку; у разі тимчасового виїзду з гуртожитку повідомити адміністрацію;
 • виконувати вимоги освітньо-професійної програми та індивідуального навчального плану, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом фахової освіти та освітньо-професійною програмою;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до здоров’я і безпеки життєдіяльності колективу, до охорони довкілля;
 • виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

5. Заохочення і відповідальність за порушення правил поведінки у Коледжі

5.1. За особливі успіхи у навчанні та активну участь у громадській діяльності застосовуються такі форми заохочення студента:

 • нагородження грамотами, почесними грамотами, оголошення подяки;
 • надання додаткових освітніх послуг, нагородження цінним подарунком;
 • надання пільг в оплаті навчання.

5.2.Заохочення надаються директором коледжу за поданням заступника директора та при узгодженні з органами студентського самоврядування.

5.3.Заохочення висвітлюються у наказі, доводяться до відома студентсько- педагогічного колективу Коледжу.

Виписка з розпорядження про заохочення зберігається в особовій справі студента.

6. Відповідальність за порушення правил поведінки у Коледжі

6.1. Відповідальність за порушення правил поведінки у коледжі передбачається у вигляді:

 • зауваження (усного попередження);
 • відрахування зі складу студентського контингенту Коледжу ( відбувається за умови погодження з органами студентського самоврядування)

6.2. За порушення академічної доброчесності студенти можуть бути притягнені до такої відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспити, залік тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми (курсова робота / проекти, дипломна робота, навчальні та виробничі практики);
 • відрахування із коледжу;
 • позбавлення пільгової оплати за навчання.

Відрахування зі складу студентського контингенту відбувається виключно за умови погодження з органами студентського самоврядування Коледжу.

6.3. Студенти, які допускають порушення Правил проживання у гуртожитку, можуть бути позбавлені права проживання ( за поданням коменданта гуртожитку) .

6.4. Адміністрація Коледжу має право замість дисциплінарного стягнення передати питання про порушення дисципліни на розгляд органів студентського самоврядування. За кожне порушення трудової і навчальної дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення.

До застосування дисциплінарного стягнення винний подає пояснення у письмовій формі.

6.5. Розпорядження (наказ) про застосування стягнення із зазначенням причин надається для ознайомлення студенту під підпис.

6.6. Загальний контроль за дотриманням Правил поведінки для студентів ПВНЗ «Фаховий коледж міжнародної торгівлі» покладається на директора закладу.

РОЗГЛЯНУТО Й УХВАЛЕНО
на засіданні педагогічної ради
протокол №_____________________
від __________________________ 2022р.

РОЗГЛЯНУТО Й УХВАЛЕНО
на загальних зборах студентів Коледжу
протокол №___ від ____________________ р.