ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Міністерство освіти і науки України

Положення про Апеляційну комісію

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КОЛЕДЖ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ»

1. Загальні положення

Для вирішення спірних питань та розгляду апеляцій вступників до Приватного вищого навчального закладу «Коледж міжнародної торгівлі» (далі – Коледж) в складі Приймальної комісії створюється апеляційна комісія.

Апеляційна комісія в своїй роботі керується чинним законодавством України, Законом України «Про вищу освіту», Умовами прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, іншими відомчими нормативними актами, Правилами прийому до Коледжу, Положенням про приймальну комісію Коледжу та цим Положенням.

2. Склад апеляційної комісії

Склад апеляційної комісії затверджується наказом Директора і оголошується за два місяці до початку прийому документів. До складу апеляційної комісії входять: голова апеляційної комісії – заступник директора Коледжу, заступник голови апеляційної комісії, секретар апеляційної комісії, члени апеляційної комісії.

До роботи у складі апеляційної комісії залучаються кращі вчителі системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами Приймальної комісії  Коледжу.

До роботи в апеляційній комісії не дозволяється залучати осіб, діти яких вступають до Коледжу.

3. Порядок подання та розгляду апеляцій вступників

Вступник у разі незгоди з одержаною оцінкою на вступному випробовуванні має право на апеляцію. Порядок подання і розгляду апеляції доводиться через засоби наочної агітації до відома вступників до початку вступних випробовувань.

Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності виставленої оцінки і не зводиться до повторного складання вступного випробування.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (далі – апеляція) повинна подаватися в день проведення співбесіди, а з письмового вступного випробування – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляція на виставлену оцінку приймається за письмовою заявою вступника, написаною на ім’я Голови Приймальної комісії, у якій обгрунтовується причина незгоди по кожному питанню з виставленою кількістю балів за результатами вступного випробування.

Апеляція вступника розглядається не пізніше наступного робочого дня після її подання. Як правило, у розгляді апеляції приймають участь члени апеляційної комісії, вступник і член предметної комісії з дисципліни, що є предметом апеляції. За проханням неповнолітніх вступників апеляція може відбуватись в присутності батьків за наявністю відповідного документу.
Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається. Не розглядаються апеляції вступників, які під час випробування користувалися сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням).

Під час апеляції забороняється копіювання, фотографування або відеозйомка роботи абітурієнта, а також її винесення за межі приміщення, в якому відбувається апеляція.

У випадку незгоди між вступником та членом предметної комісії з результатами розгляду апеляції, остаточне рішення приймається головою апеляційної комісії.

Рішення апеляційної комісії про затвердження оцінки вступного випробування без зміни оформлюється протоколом засідання апеляційної комісії. На поданій заяві проставляється відповідний запис та підпис члена апеляційної комісії.

У разі прийняття апеляційною комісією рішення про зміну екзаменаційної оцінки робиться відповідний запис на поданій заяві, оцінка, виставлена в письмовій роботі та екзаменаційному листку, закреслюється і проставляється змінена оцінка. Змінена оцінка затверджується підписами голови (заступника голови) і члена апеляційної комісії. Оцінка в екзаменаційній відомості залишається без змін.

Після розгляду апеляції вступник на поданій заяві робить запис щодо згоди чи незгоди з рішенням за результатами розгляду апеляції, ставить дату та підпис.

Забороняється будь-яке втручання у діяльність апеляційної комісії будь-якими особами. Спроби перешкоджання діяльності апеляційної комісії фіксуються у протоколі засідань апеляційної комісії.

Оцінка, затверджена апеляційною комісією, є остаточною і повторно не переглядається.

Робота апеляційної комісії закінчується звітом про її результати, який затверджується на засіданні Приймальної комісії Коледжу.