ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Міністерство освіти і науки України

Правила прийому 2019

 

 

 

 

 


П Р А В И Л А  П Р И Й О М У

до Приватного вищого навчального закладу
«Коледж міжнародної торгівлі»
у 2019 році

Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі «Коледж міжнародної торгівлі» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 527500 від 29.10.2014 р., термін дії ліцензії до 01.07.2019 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Приватного вищого навчального закладу «Коледж міжнародної торгівлі» відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2018 році (Далі – Умови), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року №1377 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року № 1396/31264.

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Коледж міжнародної торгівлі» (Далі – Коледж міжнародної торгівлі) розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Умов, затверджуються Педагогічною радою Приватного вищого навчального закладу «Коледж міжнародної торгівлі» і вносяться до Єдиної бази.

Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

І. Загальні положення

Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України та затверджені педагогічною (вченою) радою Правила прийому до Коледжу міжнародної торгівлі (далі - Правила прийому).

Прийом до закладів освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється на конкурсній основі за кошти фізичних та юридичних осіб.

1. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

 • вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмету (предметів);
 • вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмету;
 • вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
 • Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
 • конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція Коледжу для прийому вступників на певну спеціальність, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього рівня;
 • конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховують відповідно до Правил прийому до Коледжу. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,01;
 • конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів відповідно до Правил (на конкурсній основі);
 • конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
 • рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до Правил прийому;
 • співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;
 • технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;;

ІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

 • особи, які здобули базову загальну середню освіту, - для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;
 • особи, які здобули повну загальну середню освіту.

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим терміном навчання).

Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або іншому закладі вищої освіти.

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 6 підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

4. Особливості прийому до Коледжу міжнародної торгівлі осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом № 560.

5. Особливості прийому до Коледжу міжнародної торгівлі осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом № 697.

ІІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється:

 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

2. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста нарівні з громадянами України на умовах контракту.

ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
Для вступників на основі базової загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 01 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів 13 липня 2019 року о 18.00 год.
Строки проведення вступних екзаменів з 14 липня до 21 липня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години 23 липня 2019 року
Зарахування вступників на основі базової загальної середньої освіти не пізніше 01 серпня 2019 року, додаткове зарахування не пізніше 30 серпня
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 01 липня та закінчується о 18 год. 00 хв. 29 липня 2019 року
Початок прийому заяв та документів з 10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18 год. 00 хв. 29 липня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 01 серпня 2019 року
Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 12 год. 00 хв. 16 серпня 2019 року (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2019 року) 

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Коледжу міжнародної торгівлі

1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання подають заяви:

 • тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
 • тільки у паперовій формі:
  - при наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
  - у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
  - у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу освіти.

2. Інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією Коледжу міжнародної торгівлі згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року №1082, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року за № 123/32683.

4. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Коледжу міжнародної торгівлі. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови).

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники Коледжу міжнародної торгівлі претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2019 року);
 • військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Коледжу міжнародної торгівлі. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

9. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті Коледжу міжнародної торгівлі на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

12. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Коледжем міжнародної торгівлі на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у Коледжі міжнародної торгівлі.

13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

VІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

 • для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів;
 • для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів:

на спеціальність 081 Право - Українська мова (диктант)

Історія України (тестові завдання) - профільний..

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання

на спеціальність 081 Право -

Українська мова та література

Історія України або Географія.

5. Конкурсний бал розраховується:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою:
конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А,

де П1 - оцінка вступного іспиту з першого предмету; П2 - оцінка вступного іспиту; А - середній бал документа про базову загальну середню освіту. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 4. Інформацію про них Приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

6. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А,
де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з першого предмета; П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з другого предмета; А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 3).

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2019 року останній доданок встановлюється рівним 4. Інформацію про них Приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

7. Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

8. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

9. Коледж міжнародної торгівлі у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

11. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Коледжем міжнародної торгівлі розглядає Апеляційна комісія Коледжу міжнародної торгівлі, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

12. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

VII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

2. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника.

3. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Коледжу міжнародної торгівлі.

4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Коледжу міжнародної торгівлі.

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті Коледжу міжнародної торгівлі.

VIIІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до цих Правил прийому.

Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час обрання вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази.

2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії Коледжу міжнародної торгівлі), і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

3. Договір про надання освітніх послуг між Коледжем міжнародної торгівлі та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним або регіональним замовленням, оригінали документа про освітній рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у Коледжі міжнародної торгівлі протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з навчальних закладів на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

ІX. Наказ про зарахування

1. Накази про зарахування на навчання видаються Директором Коледжу міжнародної торгівлі на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) Коледжу міжнародної торгівлі.

2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника. 

Додаток 1

Таблиця відповідності
середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою,
значенням 200-бальної шкали